moga.cat (5.0)
Base documental basada en MetricaV3

En el desenvolupament d’un Sistema d’Informació, es necessària la consecució de certes fites, de forma que pugui assegurar-se l’execució de tots els elements, (artefactes, tasques, productes, etc), considerats crítics per la consecució amb èxit del projecte
tipusArticle_Metrica3

En el desenvolupament d’un Sistema d’Informació, es necessària la consecució de certes fites, de forma que pugui assegurar-se l’execució de tots els elements, (artefactes, tasques, productes, etc), considerats crítics per la consecució amb èxit del projecte. De forma genèrica es consideren les fases de projecte següents:

 • Anàlisi de viabilitat
 • Llançament de projecte
 • Execució de projecte
 • Tancament de projecte
 • Manteniment i evolució
 • Control i qualitat

La present metodologia determina els factors d’execució i validació de l’èxit de cada un d’aquests elements, així com també de forma global. La present metodologia és una extracció de les millors pràctiques de metodologies de provada experiència :

 • 6-Sigma: Anàlisi de viabilitat i aspectes de gestió global del projecte.
 • PMBOK de PMI: PMBOK és un estàndard de gestió de projectes àmpliament acceptat, desenvolupat pel Project Management Institute, (PMI).
 • PRINCE2: Estàndard de la Oficce of Goverment Commerce del Regne Unit. Estàndard de gestió de projectes àmpliament acceptat
 • Mètrica V3, (Consejo Superior de Informática del Ministerio de Administraciones Públicas)
 • UML, (Object Management Group): Com a eina de diagramatització formal, i que s’inclou com a part del estàndard Mètrica V3.

Paral•lelament, la present metodologia s’ha concebut com a una adaptació a las necessitats reals i concretes de generació de continguts en projectes de TIC, en la que s’han inclòs suport als principals estàndards de qualitat:

 • ISO 12.207, ISO/IEC TR 15.504/SPICE “Software Process Improvement and Assurance Standards Capability Determination”,
 • UNE-EN-ISO 9001:2000 Sistemes de Gestió de la qualitat. Requisits,
 • UNE-EN-ISO 9000:2000 Sistemes de Gestió de la Qualitat. Fonaments i Vocabulari
 • IEEE 610.12-1.990 “Standard Glossary of Software Engineering Terminology”.

Objectius de la metodologia

 • Establir las bases per controlar i gestionar els projectes de forma que pugui assegurar-se l’èxit.
 • Introduir consistència i disciplina en la gestió dels projectes i en la creació dels productes, (crea una cultura i un llenguatge unificat).
 • Facilitar el lideratge i el control efectiu del projecte:
 • Assegurar la comunicació entre l’equip del projecte, la direcció i els usuaris finals.
 • Articular el suport de la direcció al projecte
 • Garantir l’execució ordenada, meticulosa i exhaustiva de cada fase del projecte.
 • Facilitar la gestió davant excepcions, riscos i imprevistos.
 • Proporcionar un mètode de desenvolupament i gestió homogeni, estàndard i repetible.
 • Garantir el seguiment evolutiu del projecte. Això inclou tant accions correctives com accions que alteren l’abast del projecte.

Principis que ressalta aquesta metodologia

 • Definició de rols
  • El client lidera, revisa lliurables, analitza riscos i pren decisions
  • El proveïdor executa, documenta i presenta
 • Avaluació continua del compliment de les necessitats del client. Mantenir el projecte a prop del client. El proveïdor executa fases predefinides, el client avalua i controla cada fase.
 • Identificació i gestió dels riscos Els riscos s’identifiquen i s’estableixen estratègies d’actuació. S’avalua la viabilitat a cada fase d’execució.
 • Gestió integrada de la planificació Vista la planificació des d’un espectre ampli que inclou no només la gestió del temps i els recursos, sinó també aspectes com la gestió de riscos, la gestió de l’assegurament de la qualitat, la gestió pressupostària, etc. Material

descarrega del document descarrega del repositori documental