moga.cat (5.0)
Articles

Repositori d’articles

Selecciona la familia d'articles que vols veure:

Articles:

Aquí deixo un exemple de Product Backlog en Excel

Scrum persegueix no només obtenir resultats, sinó obtenir-los de manera que tothom que hi participa en el procés se senti satisfet. Per assolir aquest objectiu principal, Scrum proposa una série de premisses que son generals per al projecte i per la gent que hi està implicada, i que fan especial èmfasi en l’establiment de vies de comunicació eficients

Aquí deixo dos documents. Una plantilla de User Story, i una plantilla de Planning Poker

El següent document pot utilitzar-se com a presentació dels principals conceptes de SCRUM

Quan es treballa en equip, i el projecte va creixent de mida i de complexitat, convé tenir una sèrie de nocions i de normes clares.

Recull d’enllaços i documents útils en la gestió de projectes

Introducció a la gestió de projectes amb PRINCE2

PRINCE2 propossa una serie de processos, en els quals es genera un conjunt d’informació relacionada amb el projecte.

Aquest tema te molts aspectes que el fan molt interessant des del punt de vista del Project Management

En el desenvolupament d’un Sistema d’Informació, es necessària la consecució de certes fites, de forma que pugui assegurar-se l’execució de tots els elements, (artefactes, tasques, productes, etc), considerats crítics per la consecució amb èxit del projecte

Recull de bones pràctiques sobre disseny de programari amb UML

Estem dissenyant una classe que necessita d’un servei, que ja hem implementat anteriorment i que volem reutilitzar. Però la signatura dels mètodes que volem reutilitzar no s’adapten exactament als requeriments de la nova classe.

Estem dissenyant una classe Subjecte en la que s’executen operacions